täiendavad nõuded ventilatsioonile eriolukorras

Hoone või mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras

Kehtestati määrus ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja § 16 lõike 4 alusel ja arvestades Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorraga!

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega nähakse ette täiendavad nõuded hoolekandeasutuse hoone või mitteelamu (edaspidi hoone) ventileerimisele ja tuulutamisele.

(2) Määruse nõudeid ei kohaldata hoone osas, mis ei ole kasutuses vähemalt 60 protsendi ulatuses.

§ 2. Hoone ventileerimine ja tuulutamine

(1) Ventilatsioonisüsteem peab hoone või selle eraldi kasutatava osa kasutusvälisel ajal töötama vähemalt 40 protsendilisel tootlikkusel (edaspidi vähendatud tootlikkus). Vähendatud tootlikkusel töötav ventilatsioonisüsteem lülitatakse maksimaalsele projekteeritud tootlikkusele vähemalt kaks tundi enne hoone või hoone osa igakordse kasutamise algust. Ventilatsioonisüsteemi võib vähendatud tootlikkusele tagasi lülitada kaks tundi pärast hoone või hoone osa igakordset kasutamist.

(2) Vannitoa ja tualettruumi väljatõmbeventilatsioon peab töötama pidevalt maksimaalsel projekteeritud tootlikkusel.

(3) Hoones, kus puudub ventilatsioonisüsteem või see ei toimi, tuleb ruume intensiivselt tuulutada.

§ 3. Nõuded ventilatsioonisüsteemile

(1) Hoonepõhine tagastusõhuga ventilatsioonisüsteem lülitatakse täielikult ümber välisõhule, sulgedes selleks tagastusõhuklapid ja avades värskeõhuklapid.

(2) Ruumipõhine ringlusõhuga jahutus- või kütteseade lülitatakse välja. Juhul kui seadet ei ole võimalik välja lülitada või see on vajalik ruumi temperatuuri tagamiseks, hoitakse see käigus ja tagatakse pidev õhuvool läbi seadme.

Vastu võetud 02.04.2020 nr 8

Similar Posts