Remondi – ja garantiitingimused

Garantiikohustuse tekke eelduseks on Toote nõuetekohane paigaldus ja õige kasutamine. Garantiikohustust ei teki, kui Toote mittevastavuse põhjustas:

 • Loomulik kulumine;
 • Ebaõige paigaldamine või kui Toodet paigaldas vastavat kutsekvalifikatsiooni mitte omav isik või tehti seda tema vastutusel;
 • Ostjapoolne hooletus või ebapiisav järelevalve või hooldus;
 • Äike või mõni muu loodusnähtus;
 • Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil;
 • Toodet on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat kutsekvalifikatsiooni;
 • Ostja on iseseisvalt Toodet täiendanud või modifitseerinud;
 • Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
 • Voolukõikumine (ala – või ülepinge).

Kuluosad nagu õhufiltrid, tihendid, lõdvikud, rihmad ja laagrid ei kuulu garantii alla.

Garantiikohustuse sisu

 1. Toote mittetöötava Osa või tehase defekti väljaselgitamine kuulub Toote paigaldanud ettevõtte kompetentsi ning on nimetatud ettevõtte riisiko;
 2. Garantiikohustus hõlmab üksnes garantii korras välja vahetamisele kuuluvat mitte-töötavat Osa (varuosa). Kulud, mis seonduvad mittetöötava Osa väljaselgitamisega, transpordiga ning Toote/Osa välja vahetamisega ei ole hõlmatud garantiikohustusega ning kuuluvad Ostja poolt hüvitamisele. Müüja ei vastuta Ostja ega kolmandate isikute ees mistahes kaudsete kahjude eest. Garantiikohustuse puhul väljastab Müüja uue varuosa (tooteosa) enda kulul ja lühima võimaliku aja jooksul;
 3. Õigusaktidest tulenevalt või muul moel ettenähtud garantiid, tingimused ja muud sätted välistatakse, välja arvatud sellised, mida ei ole võimalik välistada õigusaktidest tulenevatel põhjustel;
 4. Kahtluse korral, et Toode on paigaldatud mittevastavuses paigaldusjuhendiga või on esinenud muud garantiikohustust välistavad asjaolud, jätab Müüja garantiijuhtumi korral endale õiguse teostada kontrolli mittetöötava Toote/Osa üle. Samuti on Müüjal õigus kaasata vastavaks kontrolliks omal vabal valikul ekspert.
 5. Juhul, kui Müüja ja/või eksperdi teostatava ülevaatuse käigus ilmneb, et Toode ei ole defektne või toote korrapärast kasutamist takistavad vead projekteerimisel, paigaldusel või häälestamisel, koostab Müüja või selle esindaja ülevaatuse akti, kus fikseeritakse ülevaatus tulemused ning Müüjapoolsed ettekirjutused. Ostja kohustub tasuma kõikide Toote ülevaatamisega seotud kulude eest Müüjale, vastavalt Müüja poolt esitatud arvele ning täitma Müüjapoolsed ettekirjutused enda kulul lühima võimaliku aja jooksul.
 6. Müüja võib taganeda garantiikohustuse täitmisest sõltuvalt ülevaatuse käigus tehtud ettekirjutuste tõsidusest kas ajutiselt, kuni Müüja poolsete ettekirjutuste täitmiseni Ostja poolt, või jäädavalt.
 7. Garantii menetlemise aluseks on müügiarve, seerianumber ja toote täpne mark ning korrektselt täidetud reklamatsioonileht.
 8. Toote rikke kõrvaldamiseks vajaminevad varuosad (Tooteosad) väljastatakse arve alusel ja maksetähtajaga vastavalt kliendilepingule. Kui kliendileping puudub siis väljastatakse varuosad peale arve tasumist.
 9. Vahetatud probleemne varuosa koos nõuetekohaselt täidetud reklamatsiooni lehega tuleb tagastada Cliox OÜ lähimasse esindusse 21 päeva jooksul alates varuosa väljastamise päevast Cliox OÜ esinduses.
 10. Juhul kui tagastatud varuosa ning reklamatsioonileht vastavad garantiitingimustele, väljastab Müüja peale varuosa nõuetekohast tagastamist ning korrektselt täidetud reklamatsioonilehe saamist kreeditarve.
 11. Tähtaegselt tagastamata varuosade ja/või reklamatsioonilehe puhul kuulub arve tasumisele ning hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 12. Hilisem Toote või Tooteosa tagastamine ei vabasta Ostjat maksekohustusest.
 13. Vastavalt võimalusele ja kokkuleppel Ostjaga võib Müüja defekteerida, remontida või parandada defektse Toote tasu eest ise.